Více o naší společnosti

 

P&V Partners, spol. s.r.o. je držitelem následujících certifikátů a osvědčení :

 

Osvědčení o nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky podle zákona č. 157/1998 Sb. na základě:

 

Osvědčení o autorizaci č. 143/99/830 platné pro tyto kategorie látek: výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.

 

Registrace vývozce pomocných látek dle zákona 167/1998 Sb. o návykových látkách. Na Ministerstvu zdravotnictví ČR jsme pod č. 15-E-2000 registrováni k vývozu látek: aceton, diethylether, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, manganistan draselný, metyletylketon, toluen

 

Vývozní licence udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro vývoz kyseliny sírové